Season Four

Season four began on January 7, 2013 with episode 115.